Här under finner du alla stadgar för BRF Söderhus

 

 

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö 

 

Föreningens firma och ändamål

§ 1

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus. 

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. 

 

Upplåtelsen kan även omfatta mark som ligger i anslutning till ett hus, om marken skall nyttjas tillsammans med huset eller en del av huset. 

 

Säte 

 • 2

Föreningen skall ha sitt säte i Malmö kommun. 

 

Bostadsrätt och bostadsrättshavare

§ 3

Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 

 

Medlemskap

§ 4

Fråga om medlemskap i föreningen avgörs av styrelsen. Inträde kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Annan juridisk person än kommun eller landsting kan vägras medlemskap om ansökan grundas på upplåtelse eller övertagande av bostadsrätt till bostadslägenhet, såvida Bostadsrättslagen (BRL) ej föreskriver annorlunda. 

 

Upplåtelse

§ 5

Bostadsrätt upplåts skriftligen. 

 

Övergång av bostadsrätt

§ 6

Bostadsrättshavare, som vill överlåta sin bostadsrätt, skall upprätta skriftlig överlåtelsehandling med iakttagande av de formkrav som föreskrivs i BRL. 

 

Har en bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han eller hon är medlem eller antas till medlem i föreningen, med de undantag som framgår av BRL. 

 

Dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får dock utöva bostadsrätten, trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Efter tre år från dödsfallet, får föreningen anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten försäljas för dödsboets räkning enligt regler i BRL. 

 

§ 7 

Den som en bostadsrätt övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om föreningen skäligen kan godta honom eller henne som bostadsrättshavare. En juridisk person, som inte är en kommun eller landstingskommun, kan dock vägras tillträde med undantag enligt BRL. 

 

Om en bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make får maken inte vägras inträde i föreningen. Detta gäller också när en bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren. 

 

Den som förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras inträde, såvida inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller med varandra varaktigt samboende närstående. 

 

§ 8 

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana förvärvaren att inom sex månader visa att någon förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iaktas inte den tid som angetts i anmaningen, får bostadsrätten säljas på för förvärvarens räkning enligt regler i BRL. 

 

Avsägelse av bostadsrätt 

 • 9

Bostadsrättshavaren får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen skall göras skriftligen hos styrelsen. 

 

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna. 

 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 

 • 10

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. 

 

Om en bostadslägenhet, som inte är avsedd för fritidsändamål, innehas med bostadsrätt av en juridisk person, får lägenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanentbostad, om inte något annat har avtalats. 

 

§ 11 

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. 

 

§ 12 

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. 

 

§ 13 

Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem som han svarar för enligt § 15 andra stycket. 

 

Gods som enligt bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten. 

 

§ 14 

Bostadsrättshavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som avses i § 10 andra stycket, dock med undantag enligt BRL. 

 

En bostadsrättshavare, som under viss tid inte har tillfälle att använda lägenheten får upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till viss tid och förenas med villkor. 

 

Kommun eller landstingskommun som har bostadsrätt till en bostadslägenhet för permanentboende får upplåta hela lägenheten i andra hand. Styrelsen skall dock genast underrättas om upplåtelsen. 

 

En annan juridisk person som innehar en bostadslägenhet med bostadsrätt får upplåta hela lägenheten i andra hand om styrelsen inte har befogad anledning att vägra samtycke. 

 

Föreningen får ta ut en avgift om tio procent av ett basbelopp under ett år vid andrahandsuthyrning. Summan minskar om uthyrningen är del av året till det antal kalendermånader som uthyrningen pågår. Avgiften tas ut på andrahandsuthyrningar som påbörjas eller ändras efter den 1 oktober 2019. Avgiften debiteras bostadsrättshavaren för varje påbörjad månad av andrahandsuthyrningen. Avgiften för andrahandsuthyrningen kommer att läggas till på månadsavin under den period som bostadsrättshavaren ansökt om att få hyra ut i andra hand. 

 

§ 15 

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken om sådan ingår i upplåtelsen. 

 

Till lägenheten räknas rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karm, men inte för målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmatur eller av de anordningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med. Till det inre räknas också mark som ligger i anslutning till lägenheten avsedd att användas som komplement till lägenheten och som omfattas av bostadsrättsupplåtelsen. 

 

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheten med. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. 

 

Andra stycket andra meningen gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. 

 

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd, som enligt vad ovan sägs bostadsrättshavaren skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet. 

 

§ 16 

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för och därutöver enligt BRL. 

 

Om bostadsrättshavaren inte lämnat tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten förordna om handräckning. 

 

§ 17 

Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar insats eller upplåtelseavgift som skall betalas innan lägenheten får tillträdas och sker inte heller rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen häva upplåtelseavtalet. Detta gäller inte om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande. 

 

Om avtalet hävs har föreningen rätt till ersättning för skada. 

 

§ 18 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning: 

 

 1. Om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen. 

 

 1. Om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand. 

 

 1. Om lägenheten används i strid med § 10 eller § 12 

 

 1. Om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten. 

 

 1. Om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som skall iakttas enligt § 13 vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare. 

 

 1. Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt § 16 och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta. 

 

 1. Om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han skall göra enligt Bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs. 

 

 1. Om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller om lägenheten används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 

 

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Inte heller är nyttjanderätten till bostadslägenhet förverkad på grund av att en skyldighet som avses i § 18 första stycket punkt 7 inte fullgörs, om bostadsrättshavaren är en kommun eller ett landsting och skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun eller ett landsting. 

 

Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. I fråga om en bostadslägenhet får uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket punkt 2 inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad. 

 

Om förening säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada. 

 

§ 19 

Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i § 18 första stycket 1-3 eller 5-7 men sker rättelse innan föreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detsamma gäller om föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från det föreningen fick reda på om förhållande som avses i § 18 första stycket punkt 4 eller 7 eller inte inom två månader från det den fick reda på förhållande som avses i § 18 första stycket punkt 2 sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse. 

 

En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av förhållande som avses i § 18 första stycket punkt 8 endast om föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det att föreningen fick reda på förhållandet. Om den brottsliga verksamheten har angetts till åtal eller om förundersökning har inletts inom samma tid, har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två månader har gått från det att domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga förfarandet har avslutats på något annat sätt. 

 

§ 20 

Är nyttjanderätten enligt § 18 första stycket punkt 1 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift och föreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten om avgiften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningen. 

 

I väntan på att bostadsrättshavaren visar sig ha fullgjort vad som fordras för att få tillbaka nyttjanderätten får beslut om avhysning inte meddelas förrän efter fjorton vardagar från den dag bostadsrättshavaren sades upp. 

Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av orsak som anges i § 18 första stycket 1, 4-6 eller 8 är han skyldig att flytta genast, om inte annat följer av § 20. Sägs bostadsrättshavaren upp av annan i § 18 angiven orsak, får han bo kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten ålägger honom att flytta tidigare. 

 

§ 22 

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 

 • 18 skall bostadsrätten säljas enligt föreskrifter i BRL, så snart det kan ske, om inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om något annat. Försäljningen får dock anstå till dess att brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.

 

Styrelse och revisorer 

 • 23

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Att två ledamöter från samma hushåll inte får sitta i styrelsen under samma mandatperiod. 

Styrelseledamöter och suppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess ordinarie föreningsstämma hållits för andra räkenskapsåret efter valet. Första gången väljs dock hälften eller vid udda tal det antal som är närmast högre än hälften för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Vid val av flera suppleanter skall anges i vilken ordning dessa skall inträda. 

 

Föreningen skall ha minst en max två verksamhetsrevisorer samt en suppleant, vars uppgift är att granska styrelsens arbete och rutiner samt se till så att beslut i styrelsen och/eller på årsstämman genomförs. En verksamhetsrevisor har inte som uppgift att granska föreningen ekonomiskt. 

 

§ 24 

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. 

 

Styrelsen utser inom sig högst fyra firmatecknare att två i förening teckna föreningens firma. 

 

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder, dock att giltigt beslut fordrar enhällighet när för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande. 

 

Vid styrelsens sammanträde skall det föras protokoll, som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser till det. 

 

Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras betryggande. 

 

§ 25 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 

Styrelsen ska till revisorerna avlämna årsredovisning, innehållande resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse, senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.  

 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre (3) veckor före föreningsstämman. 

 

§ 26 

Styrelsen skall planera underhållet i föreningens fastighet och genomförandet av detta och årligen genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställa erforderliga medel för att trygga underhållet. 

 

§ 27 

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller besluta om till- eller ombyggnad av sådan egendom. 

 

Styrelsen eller firmatecknare får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt. 

 

§ 28 

Inom föreningen ska finnas minst en revisor som väljs på föreningsstämma som har till uppgift att löpande granska föreningens räkenskaper, kassa och verifikationer.  

 

Revisionsberättelsen ska avges varje år senast den 31 maj. Styrelsen ska avge skriftlig förklaring till ordinarie stamma over gjorda anmärkningar.  

 

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorernas anmärkningar ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före den föreningsstämma, på vilken de ska behandlas.  

 

Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen hålla skriftlig förklaring över anmärkningarna tillgänglig för medlemmarna minst en vecka före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas. 

 

Föreningsstämma 

 • 29

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång. 

 

Extra stämma hålls då styrelsen eller då revisor finner skäl därtill eller då minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ärende, som önskas behandlat. 

 

§ 30 

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast siste februari eller den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att bestämma. 

 

§ 31 

På ordinarie stämma skall förekomma: 

 

 1. Stämmans öppnande 

 

 1. Val av ordförande vid stämman 

 

 1. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 

 

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd. 

 

 1. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

 

 1. Fastställande av dagordning 

 

 1. Fråga om kallelse behörigen skett 

 

 1. Framläggande av styrelsens årsredovisning 

 

 1. Framläggande av revisorernas berättelse, eventuella anmärkningar och styrelsens förklaring däröver 

 

 1. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkningen 

 

 1. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

 

 1. Beslut fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

 1. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer 

 

 1. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

 

 1. Utlåtande av verksamhetsrevisor 

 

 1. Val av verksamhetsrevisor 

 

 1. Val av revisor 

 

 1. Val av valberedning 

 

 1. Övriga ärenden som angivits i kallelsen till stämman 

 

 1. Stämmans avslutande 

 

På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt p 1-6 ovan endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman. 

 

§ 32 

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman.  

 

Kallelse skall ske till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma, dock tidigast sex veckor före stämman.  

 

Datum för föreningsstämma ska delges genom meddelande senast fyra veckor före ordinarie stämma och senast fyra veckor före extra stämma. 

 

Meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller postbefordran. 

 

§ 33 

 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst tillsammans. 

 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, närstående, sambo eller annan medlem får vara ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. 

 

Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 

 

Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, närstående, eller annan medlem får vara biträde. Med närstående avses i tredje och femte styckena förutom make eller sambo, föräldrar, syskon eller barn. 

 

§ 34 

Protokoll vid föreningsstämma skall föras av den ordföranden utsett därtill. 

 

I fråga om protokollets innehåll gäller: 

 1. Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras betryggande. 
 1. Röstlängden skall tas in i eller biläggas protokollet. 
 1. Stämmans beslut skall föras in i protokollet. 
 1. Om omröstning har skett skall resultatet anges i protokollet. 

 

Senast tre veckor efter föreningsstämman skall det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. 

 

Valberedning 

 • 35

Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. 

 

Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas vid föreningsstämma 

 

Avgifter 

 • 36

INSATS, AVGIFTER M.M. 

För varje bostadsrätt ska till föreningen betalas basinsats och årsavgift samt i förekommande fall tilläggsinsats, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. 

 

Årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Beslut om ändrade avgifter ska snarast meddelas bostadsrättshavarna. 

 

Insats och upplåtelseavgift 

Ändring av basinsats ska alltid beslutas av föreningsstämma. 

 

Lägenheten får inte tillträdas första gången förrän fastställd insats och i förekommande fall upplåtelseavgift inbetalats till föreningen, om inte styrelsen medgivit annat. 

 

Årsavgift m.m. 

Årsavgiften ska fördelas på föreningens bostadsrätter i enligt följande: 

 

Ett andelstal (kapitaldel) fastställs som underlag för beräkningen av i årsavgiften ingående kapitaldel. Med kapitaldel avses räntekostnader och amorteringar vilka belöper på lån som, vid tidpunkten för fastställandet av andelstalet tagits upp för finansiering av föreningens fastighet, minskat med föreningens ränteintäkter. Andelstalet för kapitaldel fastställs av relationen mellan varje bostadsrätt för permanentboendes basinsats. 

 

Förändring av andelstalet för kapitaldel sker genom tilläggsinsatser. Erläggande av tilläggsinsatser vid annat tillfälle än vid upplåtelsen kan endast ske i samband med amortering av föreningens lån och är frivillig. Tilläggsinsats kan högst erläggas med bostadsrättens andel av respektive lån, samt av styrelsen fastställda belopp. 

 

Ett annat andelstal (driftsdel) fastställs som underlag för beräkning av i årsavgiften övriga kostnader, avskrivningar samt avsättningar till fonder, minskat med övriga intäkter. Andelstalet för driftsdel fastställs i relation till bostadsrättens yta jämfört med föreningens samtliga bostadsrätters yta. 

 

Räntekostnader och amorteringar för nyupptagna lån som ej berörts vid fastställande av andelstal för kapitaldelen fördelas enligt basinsatsen. 

 

Årsavgiften skall av styrelsen fastställas så att de sammanlagda årsavgifterna i föreningen tillsammans med övriga intäkter ger täckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder. 

 

Betalning av årsavgift 

Om inte styrelsen bestämt annat ska bostadsrättshavarna betala årsavgift i förskott fördelat på månad för bostad och kvartal för lokal. Betalning ska erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads respektive kalenderkvartals början. 

 

Om bostadsrättshavaren betalar sin avgift på post eller bankkontor, anses beloppet ha kommit föreningen tillhanda omedelbart vid betalningen. Lämnar bostadsrättshavaren ett betalningsuppdrag på avgiften till bank-, post- eller girokontor, eller via Internet, anses beloppet ha kommit föreningen tillhanda när betalningsuppdraget togs emot av det förmedlande kontoret. 

 

Ränta och inkassoavgift vid försenad årsavgiftsbetalning 

Om inte styrelsen beslutat annat och årsavgiften inte betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess att full betalning sker. 

 

Om inte styrelsen beslutat annat ska, vid försenad betalning av årsavgift eller övrig förpliktelse mot föreningen, bostadsrättshavare även betala påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. 

 

Särskild debitering 

 

Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild debitering. 

 

Om det för någon kostnad är uppenbart att viss annan fördelningsgrund än insatserna enligt ekonomisk plan bör tillämpas har styrelsen rätt att besluta om sådan fördelningsgrund. 

 

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift 

Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid övergång av bostadsrätt ta ut en överlåtelseavgift som ska betalas av den tillträdande bostadsrättshavaren och uppgår till ett belopp motsvarande två och en halv (2,5) procent av gällande prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för överlåtelsen. 

 

Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid pantsättning av bostadsrätt ta ut en pantsättningsavgift som ska betalas av bostadsrättshavaren (pantsättaren) och uppgår till ett belopp motsvarande en (1) procent av gällande prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten när föreningen underrättas om pantsättningen. 

 

Övriga avgifter 

För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen. 

 

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning. 

 

Fonder 

 • 37

Inom föreningen skall finnas följande fonder: 

 • Fond för yttre underhåll 
 • Dispositionsfond 

 

Till fond för yttre underhåll skall årligen avsättas belopp enligt styrelsens beslut för att säkerställa medel att trygga det framtida underhållet i föreningens fastighet/fastigheter. 

 

Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall avsättas till dispositionsfonden. 

 

Allmänna bestämmelser 

 • 38

Vid föreningens upplösning behållna tillgångar skall tillfalla medlemmarna i förhållande till insatserna. 

 

§ 39 

I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar Bostadsrättslagen, Lagen om ekonomiska föreningar samt annan lag som berör föreningens verksamhet. Om tvingande bestämmelser i lagen, som ingår i dessa stadgar ändras eller tillkommer skall motsvarande ändring eller tillägg i stadgarna anses gälla. 

 

Ovanstående stadgar har antagits vid föreningsstämma 2007-11-01, 2007-11-28 och 2008-05-21, 2011-05-04, 2011-10-25. 

 

Mattias Pettersson Sara Jarmakowski Svanbom 

 

 

 

Revidering har gjorts 2019 av paragraferna 14, 25, 28 och 32. 

 

Styrelsen för år 2019.