1. Vad är en bostadsrätt?
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning.

En bostadsrättsförening har en demokratisk uppbyggnad. Föreningen äger huset. De boende äger föreningen. Ägarskapet utövas av styrelsen som väljs på årsstämman.

Bostadsrättsföreningen ska enbart gynna föreningens medlemmar. Till exempel att få avkastning på insatt kapital genom att ha en bra boendekostnad, bra boendemiljö och en möjlig värdestegring på den egna bostadsrätten.

Alla medlemmar ska behandlas lika. Olika behandling av medlemmar kan vara tillåtet om det är sakligt motiverat.

Det är alltså inte detsamma att bo i en bostadsrätt som att bo i en hyresrätt och tro att bostadsrättföreningen ska sköta om allt. Det innebär också att du inte kan göra vissa större förändringar utan att fråga föreningen.

2. Större förändringar
Som bostadsrättshavare får du göra vissa förändringar inne i bostaden som till exempel byta köksinredning, lägga nya golv, måla om, ta ner eller sätta upp väggar som inte är bärande.

Utan styrelsens godkännande får du inte ta bort eller lägga rör, ta bort vattenburna element, ta ner eller utföra andra ingrepp i bärande väggar, det vill säga sådant som bostadsrättföreningen enligt stadgarna bär ansvar för. Ibland kan det behö- vas en bygganmälan för att få utföra vissa åtgärder i lägenheten.

Om du ska flytta köket ska du ansöka om detta till styrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en skiss över den förändring som du vill göra.

Om du byter eller installerar fläkt ska det vara fläkt med kolfilter.

3. Uthyrning i 2:a hand
Styrelsen har en restriktiv policy till att bevilja tillstånd för andrahandsuthyrning. Enligt bostadsrättslagen får man hyra ut i andra hand när det finns beaktansvärda skäl. Exempel på detta är till exempel arbete på annan ort och studier. Mer finns att läsa på Hyresnämndens hemsida.

I god tid innan uthyrningen ska en ansökan lämnas till styrelsen. Du får bara hyra ut den om styrelsen ger sitt samtycke, se stadgarna. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten.

Vi rekommenderar att det upprättas ett kontrakt även om det gäller en nära vän eller en kortare period.

Frågor om ersättning från försäkringsbolag kan bli besvärligt vid andrahandsuthyr- ning. Både du som hyr ut och som hyr bör ta kontakt med försäkringsbolaget och kontrollera vad som gäller.

4. Källsortering i Miljöhuset – Rätt sak på rätt plats
På gården har vi ett miljöhus som är till för hushållsavfall. ALLA som bor i vår förening har skyldighet att sortera allt avfall. Detta för att vi gemensamt ska bidra till en bättre miljö och att sänka kostnaderna för föreningen.

Om vi inte sorterar hushållsavfallet medför detta bland annat att kostnaderna inte minskar och att kärlen blir överfulla. Konsekvensen blir antingen att kärlen inte töms såsom de ska och/eller att vi får beställa extra tömningar. Pappkartonger ska tryckas ihop för att kärlen ska utnyttjas maximalt.

Exempel på sådant som inte är hushållsavfall:

 • Metallskrot, kastruller och stekpannor
 • Vitvaror
 • Större elektronik
 • Farligtavfall
 • Större pappkartonger (till exempel för tv-apparater)
 • Materialfrånrenoveringar

5. Annat avfall än hushållsavfall
Annat avfall än hushållsavfall har alla boende själv ansvar för att bortforsla. Ett par gånger om året har vi en container på gården. När den kommer anslås i varje trapphus. I containern får vi absolut inte slänga miljöfarligt avfall. Vi får heller inte slänga elektronikavfall. Till detta räknas alla saker som har sladd eller som drivs med batteri. Vi får inte heller inte kasta färg eller andra kemiska produkter i containern. Vi blir debiterad extra avgift för felaktigt avfall i containern. Skrymmande produkter t.ex. TV-apparater, spisar och datorer hämtas av VA SYD. Kontakta styrelsen så ringer vi och beställer hämtning. Återvinningscentralerna i Malmö:
Sjölunda återvinningscentral, Borrgatan
Bunkeflo återvinningscentral, längst ut på Gottorpsvägen i Bunkeflostrand

6. Hänsyn till grannar
Alla är skyldiga att rätta sig efter stadgar och ”trivselregler”. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätt till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och boende i fastigheten. ”Trivselreglerna” gäller inte bara dig som bostadsrättshavare utan även dina gäster.

Det kan naturligtvis inte vara knäpptyst i ett hus där det bor många människor. Speciellt om huset är gammalt som vårt.

Några orsaker som kan störa grannarna är:

􏰉Spela hög musik
􏰉Slå ovarsamt i dörrar hela dygnet􏰉
Ideligen tappa föremål i golvet

Tänk på att ditt golv förmodligen är en annans tak. Att gå med skor inomhus upplevs inte alltid så kul för din granne.

Vissa ljud fortplantas mycket lätt i betong. Ljudeffekterna av hemmabio kan ge en skakande upplevelse för dina grannar. Så tänk på detta när du ska njuta av hemmabions fulla effekt.

Huvudregeln är naturligtvis att vi måste visa hänsyn mot varandra. Efter kl. 22.00 ska det vara lugnt och senast kl. 23.00 ska var och en kunna gå och lägga sig och sova utan störningar. Ska du ha fest någon gång är det väldigt bra och lämpligt att varsko grannarna i god tid om man tror att man ska hålla på efter 23.00. Man kan sätta upp en lapp i trapphuset eller lägga en lapp i brevinkasten. Men för en fest finns det naturligtvis gränser. Använd sunt förnuft.

Har du synpunkter på din/dina grannar så är det allra bästa att prata med den det berör och framlägga dina synpunkter.

7. Rökning och nedskräpning
Det är inte tillåtet att röka i trappuppgångar, vindar och källare. Utöver brandfara handlar det om att visa hänsyn för alla och speciellt för de som är allergiska. Aska inte ut genom fönster eller från balkongen. Och för allas trevnad, kasta inte fimpar, begagnat snus eller tuggummi på vår fina gård eller i andra gemensamma utrymmen. Fimpar och annat skräp som ligger på marken eller andra ställen får ”vaktmästaren” ta upp. Vi har en hög ambition att våra gemensamma utrymmen ska vara fritt från skräp. Och Du ansvarar för att dina gäster inte skräpar ner inom föreningens område och runt fastigheten. Tänk på det till exempel när du har fest.

8. Husdjur
Ska hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar olägenhet för andra boende. Hundar får inte rastas inom föreningens område.

9. Tvättstugan
ALLA ska städa efter sig när man tvättat klart. Rengör filtret i torktumlaren. Ren- gör tvättmedelsfacket på tvättmaskinerna och låt det därefter vara öppet. Kvarliggande tvättmedel orsakar mögel och kan orsaka stora problem för allergiker eftersom en allergisk reaktion kan utlösas av det. Golven ska sopas och torkas.

Vi har ett miljöhus för hushållsavfall. Om du inte själv vill gå till miljöhuset med dina sopor ska du sortera i de olika behållare för avfall som finns i tvättstugan vid torktumlarna. Tänk på att platta ihop tomma tvättmedelspaket.

Om något är sönder eller saknas – meddela styrelsen.

10. Lämna inte dörrar till entré, källare och tvättstuga olåsta. Lämna heller inte de obevakade, tänk på inbrottsrisken!

Vi vill att alla hjälps åt med att förebygga inbrott, rån, bränder på vind och i källare m.m. Därför uppmanar vi alla att aldrig släppa in någon person i fastig- heten om du inte känner personen. Föreningen har, bland annat av säkerhetsskäl, investerat stora pengar i ett passersystem med tillhörande porttelefon. Och vill någon in i fastigheten som inte bor här, ska den personen kontakta den han/hon ska besöka genom porttelefonen eller på annat sätt.

Tänk på att alltid stänga alla dörrar och portar efter dig. Ser du att en dörr eller port står öppen utan bevakning, stäng den. Och märker du att en dörr inte stängs automatiskt så stäng den av egen kraft. Meddela därefter styrelsen om felet. Detta gäller naturligtvis också om något annat är sönder eller inte fungerar som det ska.

11.Trapplan och entréer
Enligt brandföreskrifter ska entréer och trapplan hållas fria från lösa föremål, som till exempel skor och mattor. Rullatorer ska vara fastlåsta. Vid en brand då kanske inte ljuset fungerar kan små hinder och snubbelrisker vara till stor fara. Även för städningens skull ska entréer och trapplan hållas fria.

Trappstädning utförs av RentAv. Synpunkter på städning, kontakta styrelsen.

12.Fönster och dörrar ska vara stängda
Du som öppnar fönster i trapphusen och dörrar till trappbalkongerna – se till att du också stänger dom. Detta då det kan regna in och fuktskador skapas i fönster- lister eller väggar.

13.Förvara inte brandfarligt material i källar- eller vindsförråd
Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare. Mopeder eller andra motorfordon får inte förvaras i källare. Gångar på vindar och i källare ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material. Dörrar i anslutning till vindar och källare ska hållas stängda och låsta. Undvik också att förvara stöldbegärlig egendom i källar- och vindsförråden.

14.Parkering av motorfordon

Det är inte tillåtet att ta in eller parkera motorfordon på gården, vilket även gäller mopeder.

15.Balkonglådor och Balkongskydd
Den som vill ha balkonglådor ska placera dessa på balkongens insida. Vad gäller skydd på balkongerna är det endast glas med aluminiumram som får förekomma, dito de som finns uppsatta på ett antal balkonger.

16.Parabolantenn
Det är inte tillåtet att borra på väggen. Den får inte vara placerad utanför balkong- ens golvyta. Prata alltid med styrelsen före du avser att sätta upp antennen.

17.Brandvarnare
Du som inte har en brandvarnare, tag kontakt med styrelsen.
Var vänlig att kontrollera att din brandvarnare fungerar. Håll in knappen på brandvarnaren minst 8 sekunder och då ska den pipa. Om inget pip hörs, byt batteri.

18.Självdragsventilation
Självdragsventilation är den vanligaste och äldsta typen av bostadsventilation. Principen bygger enkelt uttryckt, att den stigningskraft som sker då uppvärmd luft stiger upp igenom ventilationskanaler ut ur bostaden ger ett undertryck och ny luft fylls på genom ventiler eller otätheter. Självdragsventilation är extremt väder- beroende och fungerar bäst vid den kallare årstiden då skillnaden mellan inne- och yttertemperatur är som störst. Det innebär att du måste se till att tilluftsventi- lerna som sitter i dina fönster alltid ska vara öppna. De är öppna när de två svarta plopparna är riktade från varandra. Risken med dålig ventilation är mögel.

19.Dammlister till fönster
Föreningen tillhandahåller dammlister gratis. Eftersom det är specialmått på våra fönster har föreningen köpt in lister med rätt tjocklek. Ta kontakt med styrelsen.

20.Säkerhetsdörr
Är någon intresserad av att byta dörr till lägenheten, kontakta styrelsen.

21.Rensa golvbrunnen i badrummet
Vi har haft problem med stopp i avloppen i badrummen. För att inte problem ska uppstå uppmanar vi alla att rensa avloppet/golvbrunnen.

Varje golvbrunn är försedd med ett vattenlås för att förhindra dålig lukt och över- svämning. Vattenlåset bör rengöras regelbundet, en åtgärd som du som bostadsrättshavare har ansvar för. Lyft bort gallret (silen) och rengör brunnen med en mjuk borste eller svamp. Glöm inte att också rengöra gallret, speciellt på undersidan. Då brunnen är för- sedd med en lös insats kan denna avlägsnas och eventuella hårbollar rensas bort.

22.Hemförsäkring
Tänk på att du själv tecknar en hemförsäkring som skyddar dig vid stöld, brand och vattenskada eller om du skulle bli skadeståndsskyldig m.m. Däremot behövs ingen bostadsrättstilläggsförsäkring eftersom föreningen har tecknat en kollektiv sådan.

23.Grillplats och Takterass
Det finns två (2) ”rekreationsplatser” som du kan boka, grillplats på gården och takterass som finns överst mellan trappa C och D. Bokningslistor för grillplatsen finns i tvättstugan och för takterassen vid utgången till terassen (vinden trappa D). Och där kan du också ta del av ordningsreglerna. Allt ska naturligtvis städas, torka av bord m.m. och ta bort dina sopor – för allas trivsel.

24.Styrelsen för Brf Söderhus
Styrelsen finns tillgänglig via telefon eller e-post. Föreningens e-postadress är info (at) soderhus.se och hemsidan www.soderhus.se. Telefonnummer till respektive styrelsemedlem står på informationstavlan i varje trapphus.

25.Ansvar och mål för Brf Söderhus
Då vi är en ganska stor bostadsrättsförening har styrelsen formulerat vad styrelsen ska arbeta för. Vi arbetar utifrån Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. Det formella ansvaret regleras i föreningens stadgar.

Våra mål är att styrelsen ska arbeta för

 • att föreningen ska vara välskött och ha en bra ekonomi
 • att skapa mervärde för föreningen och de boende
 • att kostnaderna hålls så låga som möjligt i förhållande till rimlig kvalitet
 • att hålla månadsavgifterna så låga som möjligt och utifrån denna målsättningfastställa styrelsens budget
 • att ha hög tillgänglighet för medlemmar och andra intressenter
 • att med hög ambition se till att medlemmar hålls informerade

Alla initiativ och förslag till förbättringar kring vår förening är välkomna inslag. På års- stämman väljs nya ledamöter in i styrelsen. Du kan kontakta valberedningen om du är intresserad av att ingå i styrelsen.

26.Lägenhetsnummer och vilket nummer ska användas vid kontakt med styrelsen?

Som det ser ut idag har alla två olika lägenhetsnummer. Det nya systemet är en fyr- siffrig numrering som alla måste ha enligt Lantmäteriet. Då den fyrsiffriga bygger på vilken våning och vilken lägenhet man har i ordningen på den våningen är det många som har samma nummer. Därför ska vi fortsätta att använda det gamla num- ret i kommunikation med styrelsen och ekonomisk förvaltare. Då vet vi precis vilken lägenhet som avses.

Det fyrsiffriga numret finns på namntavlan i varje trapphus.

27.Organisationsnummer och fastighetsbeteckning
Föreningens organisationsnummer är 746000-0792 och fastighetsbeteckningen är Advokaten 6 (viktigt vid ROT-avdrag).

28.Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av föreningen sköts av SBC Förvaltning. Tel. 0771- 722 722 mellan kl. 08-20. Frågor om avgifter och dylikt, ring detta nummer.

29.Teknisk förvaltning
Den tekniska förvaltningen sköts av Bredablick.

Felanmälan görs här.